CÓŻ WSPANIALSZEGO NAD PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANEGO CZŁOWIEKA !
P R Z Y J D Ź  !!!    Z O B A C Z  !!!    I   Z O S T A Ń   J E D N Y M   Z   N A S  !!!
Witajcie!
Menu witryny SP Nr 9
Menu witryny Gim Nr 6
link

M I S J A   G I M N A Z J U M  Nr 6
misja
      Misja Gimnazjum Nr 6 w Zamościu:
      "Szkoła otwiera tylko drzwi,
      a uczeń wędrując do świata wiedzy i dorosłości wejść już musi sam".

      Wizja naszej szkoły polega na:    

     
 1. Wychowaniu w duchu patriotyzmu rozumianym jako służba, zgodnie przesłaniem życiowym naszej Patronki.
 2.    
 3. Kształtowaniu osobowości naszych wychowanków w oparciu o wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie.
 4.    
 5. Nauczaniu sztuki samodzielnego myślenia, uczenia się, kreowania umiejętności interdyscyplinarnych, wspierania postaw twórczych i pracy nad sobą dla własnej przyszłości.
 6.    
 7. Zapewnianiu warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, duchowego i emocjonalnego uczniów.
 8.    
 9. Przygotowaniu wychowanków do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.
 10.    
 11. Rozwijaniu umiejętności społecznych uczniów poprzez prawidłowe doświadczenia i nawyki potrzebne człowiekowi we współczesnym świecie, wspieraniu rozwoju samorządności uczniowskiej.
 12.    
 13. Tworzeniu atmosfery partnerstwa, zrozumienia, współpracy i poszanowania godności wszystkich uczestników procesu edukacyjnego.
 14.    
 15. Zapewnieniu profesjonalnej kadry pedagogicznej, która ustawicznie doskonali posiadane umiejętności, stosuje nowoczesne metody nauczania, gwarantuje wysoki poziom kształcenia i wychowania.
 16.    
 17. Budowaniu przyjaznej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 18.    
 19. Stawianiu czoła zagrożeniom współczesnego świata i aktywnym im przeciwdziałaniu, bezpieczeństwie w szkole wolnej od przemocy.
 20.    
 21. Budowaniu szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych.
 22.    
 23. Zapewnieniu uczniom i rodzicom profesjonalnej opieki psychologiczno-pedagogicznej.

hymnsp9
Biuletyn Informacji Publicznej
oko  Zobacz galerie zdjęć !  
Kalendarz
link