CÓŻ WSPANIALSZEGO NAD PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANEGO CZŁOWIEKA !
P R Z Y J D Ź  !!!    Z O B A C Z  !!!    I   Z O S T A Ń   J E D N Y M   Z   N A S  !!!
Witajcie!
Menu witryny SP Nr 9
Menu witryny Gim Nr 6
link

M I S J A   S Z K O Ł Y   P O D S T A W O W E J  Nr 9
misja
      Misja Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zamościu:
      "Największym zwycięstwem jest to,
      które odnosimy nad nami samymi" - Tadeusz Kościuszko.

      Wizja naszej szkoły polega na:    

     
 1. Wychowywaniu w duchu patriotyzmu w oparciu o wzór osobowy jej Patrona.
 2.    
 3. Kształtowaniu szacunku, tolerancji i otwartości na drugiego człowieka w oparciu o chrześcijański i humanistyczny system wartości.
 4.    
 5. Promocji zdrowego stylu życia poprzez stwarzanie możliwości uprawiania sportu w klasach sportowych, uczniowskich klubach sportowych oraz turystyki w trakcie zajęć pozalekcyjnych.
 6.    
 7. Zapewnianiu wszechstronnego rozwoju intelektualnego wszystkim uczniom poprzez stwarzanie równych szans w zdobywaniu wiedzy.
 8.    
 9. Kształtowaniu wrażliwości estetycznej i artystycznej, umożliwianiu uczniom rozwoju talentów oraz ich indywidualnych zainteresowań organizując różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 10.    
 11. Stosowaniu różnych metod aktywizacji ucznia i budowaniu poglądu, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.
 12.    
 13. Otwarciu szkoły na szeroką współpracę z rodzicami, instytucjami wspierającymi szkołę w procesie kształcenia i wychowania oraz najbliższym środowiskiem.
 14.    
 15. Pogłębianiu wiedzy o własnym regionie i współudziale w pielęgnowaniu jego tradycji.
 16.    
 17. Przygotowaniu do życia w rodzinie i społeczeństwie XXI wieku.
 18.    
 19. Zapewnianiu bezpiecznych warunków pobytu w szkole.
 20.    
 21. Stwarzaniu możliwość rozwoju zainteresowań poprzez udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, budowaniu samorządności uczniowskiej.
 22.    
 23. Stałym doskonaleniu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej.

hymnsp9
Biuletyn Informacji Publicznej
oko  Zobacz galerie zdjęć !  
Kalendarz
link