CÓŻ WSPANIALSZEGO NAD PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANEGO CZŁOWIEKA !
P R Z Y J D Ź  !!!    Z O B A C Z  !!!    I   Z O S T A Ń   J E D N Y M   Z   N A S  !!!
Witajcie!
Menu witryny SP Nr 9
Menu witryny Gim Nr 6
link

SK "Caritas"
caritas

   Szkolne Koło "Caritas" istnieje od 2004r.
   Opiekunem SK "Caritas" jest obecnie p. Maria Jaszczak.

   Uczniowie wraz z opiekunem na patrona Koła wybrali bł. Matkę Teresę z Kalkuty, by działać zgodnie z Jej słowami: "Nie możemy robić rzeczy wielkich, ale możemy robić rzeczy małe z wielką miłością".

   Zadania koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które powinno być odnoszone do każdego bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

   Cele Szkolnego Koła "Caritas" zawarte są w "Regulaminie Szkolnego Koła Caritas".

   Obejmują one:

  • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole i jej najbliższym otoczeniu oraz organizowanie pomocy, w szczególności otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej oraz uczniów chorych,

  • uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,

  • kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej,

  • troska o zdobywanie wiedzy religijnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym,

  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas.

   SK "Caritas" współpracuje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów artystycznych oraz nauczycielami innych zespołów przedmiotowych.

   SK "Caritas" pomaga w organizowaniu zabawy choinkowej dla dzieci objętych pomocą Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Członkowie Koła przygotowują poczęstunek i konkursy dla najmłodszych uczestników zabawy choinkowej.

   W okresie Wielkiego Postu przeprowadzane są zbiórki wielkopostnej jałmużny na terenie szkoły. W ostatnich tygodniach Wielkiego Postu przeprowadzana jest zbiórka trwałej żywności. Dary w postaci paczek żywnościowych są przekazywane dla potrzebujących rodzin. Na terenie szkoły organizowane są kiermasze: wielkanocny i bożonarodzeniowy. W okresie Adwentu rozprowadzamy świece wigilijne w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas "Wigilijne dzieło pomocy dzieciom".

   Członkowie SK "Caritas" angażują się w różnego rodzaju akcje charytatywne o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim - m.in. na terenie szkoły zorganizowaliśmy akcje charytatywną "Dzieci Afryki" oraz wsparliśmy Hospicjum "Santa Galla" w Łabuńkach.

   Opiekun SK "Caritas" wraz z uczniami przygotowuje każdego roku montaż słowno-muzyczny poświęcony Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II - z tej okazji rozprowadzana jest okolicznościowa gazetka. W okresie przedświątecznym odwiedzamy Seniorów, a dzieci i młodzież przygotowują kartki i stroiki świąteczne, które są wręczane podczas spotkania opłatkowego.

   Każdego roku wystawiane są Jasełka dla społeczności szkolnej, które następnie są prezentowane w kościele św. Michała Archanioła w Zamościu dla szerszej publiczności.

   Szkolne Koło "Caritas" co roku planuje wiele różnego rodzaju akcji charytatywnych, które są powielane w latach następnych.

Biuletyn Informacji Publicznej
oko  Zobacz galerie zdjęć !  
Kalendarz
link